NASI PARTNERZY

team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member

PATRONI MEDIALNI

team-member
team-member
team-member
team-member
team-member

team-member
team-member
team-member
team-member
team-member

REGULAMIN
I Ultramaraton Leśna Doba
14-15.10.2017

I. CELE:

- upowszechnienie biegania
- popularyzacja biegów długodystansowych
- propagowanie zdrowego trybu życia
- promocja miasta PABIANICE
- popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra - Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789-133-363
ultramaraton@lesnadoba.pl
www.lesnadoba.pl
Biuro czynne:
wtorki w godz. 17.00 - 19.00

Dyrektor Zawodów – Piotr Pazdej

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

- Urząd Miejski w Pabianicach
- Nadleśnictwo Kolumna
- Komenda Powiatowa Państwowa Straży Pożarnej w Pabianicach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Róży
- Chia Charge Polska

IV. TERMIN I MIEJSCE:

Start, Meta i Baza zawodów: OSP Róża, Róża 42, gm. Dobroń

14.10.2017 godz. 11:00 – Start Zawodów

15.10.2017 godz. 11:00 – Koniec Zawodów

V. TRASA

- trasa Ultramaratonu Leśna Doba prowadzi po pętli o długości ok. 13 km,
z czego 11 km to tereny leśno-polne (utwardzone ścieżki oraz dukty)
i 2 km prowadzące wzdłuż drogi asfaltowej

- pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora;
zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg poza oznaczonymi ścieżkami skutkować będzie dyskwalifikacją Zawodnika

- trasa będzie oznaczona na całej długości za pomocą zawieszonych taśm
z elementami odblaskowymi oraz rozstawionymi co 3 km tabliczkami
z oznaczeniem dystansu

- Zawody będą odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowania ostrożności
(szczególnie na kilometrowym odcinku pomiędzy Bazą Zawodów a zbiegiem do lasu) i przestrzegania zasad ruchu drogowego

- dokładna mapa trasy jest dostępna na stronie Zawodów

- aby zostać sklasyfikowanym Zawodnik musi ukończyć przynajmniej jedną pętlę

- po każdej pętli Zawodnik może zatrzymać się w Bazie Zawodów i spędzić w niej
dowolną ilość czasu przed rozpoczęciem kolejnego okrążenia

- po każdej pętli Zawodnik może zgłosić Organizatorowi oraz firmie prowadzącej
pomiar czasu chęć tymczasowego wyłączenia się z rywalizacji i opuszczenia
Zawodów. Będzie to możliwe wyłącznie po oddaniu chipu pomiarowego w oznaczonym
i wydzielonym w tym celu miejscu. Powrót do rywalizacji będzie możliwy
tylko po ponownym pobraniu chipu

- Zwycięzcą Zawodów jest Zawodnik, który pokona największą ilość kilometrów
w najkrótszym czasie. Do klasyfikacji końcowej liczyć będzie się ostatni odczyt
z jednego z dwóch punktów pomiaru czasu - tego w Bazie Zawodów lub tego
zlokalizowanego na trasie.

VI. LIMIT UCZESTNIKÓW

- 300 osób

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.

VII. PROGRAM ZAWODÓW

13.10.2017 godz. 18:00 – 22:00
Otwarcie Biura Zawodów
(rejestracja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych)

14.10.2017 godz. 7:00 – 10:00
Otwarcie Biura Zawodów
(rejestracja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych)

14.10.2017 godz. 10:30
Odprawa

14.10.2017 godz. 10.55
Ceremonia Otwarcia Zawodów

14.10.2017 godz. 11:00
Start Zawodów

15.10.2017 godz. 11:00
Koniec Zawodów

15.10.2017 godz. 12:00
Dekoracja Zwycięzców

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- prawo startu w Zawodach mają osoby, które do dnia
14 października 2017 roku ukończą 17 lat, jednak w przypadku
osób niepełnoletnich jest to możliwe wyłącznie po okazaniu
podczas weryfikacji w Biurze Zawodów aktualnego zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwskazań do startu w zawodach oraz pisemnej
zgody rodzica lub opiekuna prawnego (wzór zgody do pobrania pod Regulaminem)

- każdy zawodnik musi przed startem zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów

- podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość
(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz wszystkie
elementy wyposażenia obowiązkowego

- podczas weryfikacji zawodnik (dotyczy osób pełnoletnich) musi przedstawić
aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału
w Zawodach lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale
w biegu na własną odpowiedzialność.
Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej
pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport
poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny
działający w imieniu organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości,
że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,
a także szkód i strat o charakterze majątkowym

- każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć
prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia
uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych
z uczestnictwem w Zawodach. Przed startem, podczas obowiązkowej odprawy,
zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach
i miejscach niebezpiecznych na trasie

- po zakończonej weryfikacji każdy zawodnik otrzyma bezzwrotny imienny numer
startowy wraz ze zwrotnym chipem pomiarowym, który musi być widoczny
przez cały czas trwania biegu

- zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów,
zarządzeń Organizatora oraz służb porządkowych

- zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie
w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie

- znajdujący się w Bazie Ratownik Medyczny – w uzasadnionym przypadku może
nie dopuścić zawodnika do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest
ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.)

- Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej
dyskwalifikacji w trakcie trwania Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu,
narkotyków i innych środków odurzających, bądź będącego w stanie wskazującym
na spożycie w/w środków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.

IX. ZGŁOSZENIA

- za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza
umieszczonego na stronie internetowej Zawodów oraz wpłacenie
w terminie opłaty startowej

- zapisy internetowe trwają do dnia 11.10. 2017 roku lub wyczerpania
limitu miejsc (osoby, które zapiszą się już po wyczerpaniu limitu miejsc,
zostaną umieszczone na liście rezerwowej, w kolejności zapisów)

- za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania wpisowego na koncie Organizatora

- lista zapisanych osób oraz informacje o zaksięgowanej wpłacie i nadaniu
numeru startowego będą widoczne na stronie internetowej podanej w zakładce "Zapisy"

- o miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłynięcia wpisowego na
konto Organizatora – w przypadku przekroczenia limitu miejsc wpłaty
będą zwracane na wskazany numer konta

- w przypadku wyczerpania limitu miejsc lista zapisanych osób zostanie poddana
weryfikacji po zakończeniu najbliższego terminu opłat. Osoby bez potwierdzonej
wpłaty zostaną usunięte z listy, a o możliwości zajęcia ich miejsca zostaną
powiadomione (drogą mailową) osoby z listy rezerwowej (a więc te, które
zapisały się w zakończonym terminie opłat)

- opłata startowa nie podlega zwrotowi

- w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym kontakcie Organizator
dopuszcza możliwość przepisania pakietu na osobę wskazaną przez
opłaconego zawodnika w terminie do 1.10.2017 roku

- Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego,
przelewu bankowego z winy poczty lub banku

- Dane osobowe zawodników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
Przekazanie danych osobowych zawodników i wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu.

X. OPŁATA STARTOWA:

do 31.07.2017 – 150 zł

do 30.09.2017 – 200 zł

do 10.10.2017 – 230 zł*

13-14.10.2017 (Biuro zawodów) – 250 zł**

* bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego
** bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego; wpłata w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra - Pabianice”
ul. Traugutta 2
95-200 Pabianice
Nr konta bankowego: 37124030441111001071323809
tytuł przelewu: imię i nazwisko Zawodnika z dopiskiem „Leśna Doba”

XI. ŚWIADCZENIA

W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia zawodnikom:

- oryginalny i imienny numer startowy
- oryginalną techniczną komino-czapkę Leśnej Doby
- oznakowaną trasę
- elektroniczny pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów
- ciepłe i zimne napoje, wyżywienie (trzy rodzaje posiłków na gorąco
plus słodycze, owoce)
- pamiątkowy medal
- zabezpieczenie medyczne na trasie i w Bazie Zawodów
- transport po zakończeniu zawodów (godz. 11.00 w niedzielę)
z punktu zorganizowanego w okolicy dodatkowego punktu
pomiaru czasu (szczegóły zostaną podane podczas obowiązkowej
odprawy przedstartowej)
- ubezpieczenie NNW
- depozyt
- toalety i natryski w Bazie Zawodów
- ogrzewaną salę z możliwością rozłożenia własnego materaca lub karimaty.

Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych sponsorów.

Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w Biurze Zawodów z piątku na sobotę
(ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!). Organizator nie zapewnia materacy,
karimat czy śpiworów – wymagane obuwie na zmianę.

XII. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

W czasie trwania Zawodów każdy z zawodników musi podczas przebywania na trasie
posiadać przy sobie następujące wyposażenie obowiązkowe:

- numer startowy umieszczony w zawsze widocznym miejscu

- chip pomiarowy przymocowany do buta

- działający przez cały czas trwania zawodów telefon komórkowy z numerem
podanym podczas rejestracji lub weryfikacji

- latarkę – czołówkę (w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- czerwone oświetlenie zamocowane z tyłu
(w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- kurtkę typu wiatrówka, czapkę lub chustę typu buff oraz rękawiczki
(w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- gwizdek

- folię NRC

- kije do nordic walking (dotyczy tylko osób startujących
w kategorii Nordic Walking) - okazanie kijów trekingowych
lub Bungy Pump będzie skutkowało niewydaniem pakietu startowego

Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli wyposażenia
na trasie lub w Bazie Zawodów. Brak któregokolwiek z elementów
w wyznaczonych godzinach będzie skutkował karą czasową lub dyskwalifikacją.

XIII. POMIAR CZASU:

- pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta

- brak numeru startowego lub chipa przy bucie będzie równoznaczny
z dyskwalifikacją zawodnika

- do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto

- każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem

- na trasie Zawodów znajdować się będą dwa punkty pomiaru czasu:
główny zlokalizowany w Bazie Zawodów oraz kontrolny, w miejscu
podanym przez Organizatora podczas obowiązkowej odprawy przedstartowej

XIV. KLASYFIKACJA:

W Ultramaratonie Leśna Doba prowadzona będzie klasyfikacja
w następujących kategoriach:

1. Open

2. Generalna kobiet

3. Generalna mężczyzn

4. Generalna kobiet NW (nordic walking)

5. Generalna mężczyzn NW (nordic walking)

4. Wiekowa mężczyzn
M-18 - 18-19 lat (1999-1998)
M-20 - 20-29 lat (1997-1988)
M-30 - 30-39 lat (1987-1978)
M-40 - 40-49 lat (1977-1968)
M-50 - 50-59 lat (1967-1958)
M-60 - 60-69 lat (1957-1948)
M-70 - 70 lat i powyżej (1947 i starsi)

6. Wiekowa kobiet
K-18 - 18-19 lat (1999-1998)
K-20 - 20-29 lat (1997-1988)
K-30 - 30-39 lat (1987-1978)
K-40 - 40-49 lat (1977-1968)
K-50 – 50-59 lat (1967-1958)
K-60 - 60-69 lat (1957-1948)
K-70 - 70 lat i powyżej (1947 i starsze)

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

XV. NAGRODY:

W Ultramaratonie Leśna Doba zawodnicy otrzymają nagrody:

Nagroda Główna za zajęcie I miejsca w kategorii OPEN:
dyplom + statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca I – III:
dyplom + statuetka + nagroda

w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca I – III:
dyplom + statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej mężczyzn NW za miejsca I – III:
dyplom + statuetka + nagroda

w klasyfikacji generalnej kobiet NW za miejsca I – III:
dyplom + statuetka + nagroda

- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsca I – III:
dyplom

- każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal

Zdobywca Nagrody Głównej nie dostaje kolejnych nagród w pozostałych kategoriach.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Zawody odbędą się bez względu na pogodę

- zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa podczas trwania Zawodów

- nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją
zawodnika (w przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego)

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce
na trasie biegu wynikające z winy uczestników

- każdy zawodnik schodzący z trasy zobowiązany jest do niezwłocznego
powiadomienia Organizatora. Organizator nie zapewnia transportu
z trasy do Bazy Zawodów - wyjątkiem jest transport tuż po zakończeniu
zawodów (godz. 11.00 w niedzielę) z punktu zorganizowanego w okolicy
dodatkowego punktu pomiaru czasu (tzw. międzyczas) - ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
godziny startu lub przerwania zawodów w przypadku wystąpienia warunków
narażających życie lub zdrowie zawodników, wolontariuszy lub członków
ekipy Organizatora bez możliwości zwrotu opłaty startowej

- uczestnicy I Pabianickiego Ultramaratonu Leśna Doba równolegle
z przystąpieniem do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku
w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie Ultramaratonu,
FB Ultramaratonu, stronie organizatorów i współorganizatorów,
w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu

- zawodników na czas startu w Zawodach obowiązuje:

zachowanie szczególnej troski o przyrodę

zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp.

należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w Bazie Zawodów

zakaz niszczenia przyrody

- pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Zawodów najpóźniej
do godz. 12.00 w dniu 15.10.2017 roku

- ostateczna interpretacja Regulaminu Zawodów należy wyłącznie do Organizatora.


DO POBRANIA

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na start osoby niepełnoletniej:

Zgoda - format .doc

Zgoda - format .pdf

© 2016 Nim. All rights reserved.