PARTNERZY ULD 2.0

team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member
team-member

PATRONI MEDIALNI

team-member
team-member
team-member
team-member
team-member

team-member
team-member
team-member
team-member
team-member

REGULAMIN
II Ultramaraton Leśna Doba

I. CELE:

- upowszechnienie biegania
- popularyzacja biegów długodystansowych
- propagowanie zdrowego trybu życia
- promocja miasta PABIANICE
- popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra - Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789-133-363
ultramaraton@lesnadoba.pl
www.lesnadoba.pl
Biuro czynne:
wtorki w godz. 17.00 - 19.00

Dyrektor Zawodów – Piotr Pazdej

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

- Urząd Miejski w Pabianicach
- Nadleśnictwo Kolumna
- Komenda Powiatowa Państwowa Straży Pożarnej w Pabianicach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Róży
- Chia Charge Polska
- HoneyPower Polska

IV. TERMIN I MIEJSCE:

Start, Meta i Baza zawodów: OSP Róża, Róża 42, gm. Dobroń 

13.10.2018 godz. 11:00 – Start Zawodów

14.10.2018 godz. 11:00 – Koniec Zawodów

V. TRASA

- trasa Ultramaratonu Leśna Doba prowadzi po pętli o długości ok. 12,3 km, 
z czego ponad 11,5 km to tereny leśno-polne (utwardzone ścieżki oraz dukty) 
i ok. 800 m prowadzące wzdłuż drogi asfaltowej

- pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora; 
zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg poza oznaczonymi ścieżkami skutkować będzie
dyskwalifikacją Zawodnika

- trasa będzie oznaczona na całej długości za pomocą zawieszonych taśm 
z elementami odblaskowymi oraz rozstawionymi co 3 km tabliczkami 
z oznaczeniem dystansu

- Zawody będą odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 
Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowania ostrożności 
(szczególnie na kilometrowym odcinku pomiędzy Bazą Zawodów a zbiegiem do lasu)
i przestrzegania zasad ruchu drogowego

- dokładna mapa trasy jest dostępna na stronie Zawodów

- aby zostać sklasyfikowanym Zawodnik musi ukończyć przynajmniej jedną pętlę

- po każdej pętli Zawodnik może zatrzymać się w Bazie Zawodów i spędzić w niej
  dowolną ilość czasu przed rozpoczęciem kolejnego okrążenia

- po każdej pętli Zawodnik może zgłosić Organizatorowi oraz firmie prowadzącej
  pomiar czasu chęć tymczasowego wyłączenia się z rywalizacji i opuszczenia 
Zawodów. Będzie to możliwe wyłącznie po oddaniu chipu pomiarowego w oznaczonym 
i wydzielonym w tym celu miejscu. Powrót do rywalizacji będzie możliwy 
tylko po ponownym pobraniu chipu

- Zwycięzcą Zawodów jest Zawodnik, który pokona największą ilość kilometrów
w najkrótszym czasie. Do klasyfikacji końcowej liczyć będzie się ostatni odczyt
z jednego z dwóch punktów pomiaru czasu - tego w Bazie Zawodów lub tego 
zlokalizowanego na trasie.

VI. LIMIT UCZESTNIKÓW

- 220 osób

z czego 20 miejsc pozostaje do dyspozycji Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.

VII. PROGRAM ZAWODÓW

12.10.2018 godz. 18:00 – 22:00
  Otwarcie Biura Zawodów 
(rejestracja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych)

13.10.2018 godz. 7:00 – 10:00
Otwarcie Biura Zawodów 
(rejestracja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych)

13.10.2018 godz. 10:30 
Odprawa

13.10.2018 godz. 10.55 
Ceremonia Otwarcia Zawodów

13.10.2018 godz. 11:00 
Start Zawodów

14.10.2018 godz. 11:00 
Koniec Zawodów

14.10.2018 godz. 12:00 
Dekoracja Zwycięzców

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- prawo startu w Zawodach mają osoby, które do dnia 
13 października 2018 roku ukończą 18 lat

- każdy zawodnik musi przed startem zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów

- podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość
  (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz wszystkie 
elementy wyposażenia obowiązkowego

- podczas weryfikacji zawodnik (dotyczy osób pełnoletnich) musi przedstawić 
aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału 
w Zawodach lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale 
w biegu na własną odpowiedzialność. 
Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej 
pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport 
poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny 
działający w imieniu organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, 
że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 
naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, 
a także szkód i strat o charakterze majątkowym

- każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć 
prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia
uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych 
z uczestnictwem w Zawodach. Przed startem, podczas obowiązkowej odprawy,
  zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach 
i miejscach niebezpiecznych na trasie

- po zakończonej weryfikacji każdy zawodnik otrzyma bezzwrotny imienny numer 
startowy wraz ze zwrotnym chipem pomiarowym, który musi być widoczny 
przez cały czas trwania biegu

- warunkiem otrzymania numeru imiennego jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty
startowej najpóźniej do dnia 30.09.2018 roku (liczy się data zaksięgowania
przelewu, a nie wykonania przelewu)

- zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów, 
zarządzeń Organizatora oraz służb porządkowych

- zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie 
w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie

- znajdujący się w Bazie Ratownik Medyczny – w uzasadnionym przypadku może 
nie dopuścić zawodnika do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest 
ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.)

- Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej
  dyskwalifikacji w trakcie trwania Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu,
  narkotyków i innych środków odurzających, bądź będącego w stanie wskazującym 
na spożycie w/w środków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.

IX. ZGŁOSZENIA

- za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza 
umieszczonego na stronie internetowej Zawodów oraz wpłacenie 
w terminie opłaty startowej

- zapisy internetowe trwają do dnia 10.10. 2018 roku lub wyczerpania 
limitu miejsc (osoby, które zapiszą się już po wyczerpaniu limitu miejsc,
  zostaną umieszczone na liście rezerwowej, w kolejności zapisów)

- za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania wpisowego na koncie Organizatora

- lista zapisanych osób oraz informacje o zaksięgowanej wpłacie i nadaniu 
numeru startowego będą widoczne na stronie internetowej podanej w zakładce "Zapisy"

- o miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłynięcia wpisowego na 
konto Organizatora – w przypadku przekroczenia limitu miejsc wpłaty 
będą zwracane na wskazany numer konta

- w przypadku wyczerpania limitu miejsc lista zapisanych osób zostanie poddana 
weryfikacji po zakończeniu najbliższego terminu opłat. Osoby bez potwierdzonej
wpłaty zostaną usunięte z listy, a o możliwości zajęcia ich miejsca zostaną
powiadomione (drogą mailową) osoby z listy rezerwowej (a więc te, które 
zapisały się w zakończonym terminie opłat)

- opłata startowa nie podlega zwrotowi

- w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym kontakcie Organizator 
dopuszcza możliwość przepisania pakietu na osobę wskazaną przez 
opłaconego zawodnika w terminie do 1.10.2018 roku

- Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, 
przelewu bankowego z winy poczty lub banku

- Dane osobowe zawodników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 
Przekazanie danych osobowych zawodników i wyrażenie zgody na ich 
przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu.

X. OPŁATA STARTOWA:

do 31.07.2018 – 150 zł

do 30.09.2018 – 200 zł

do 10.10.2018 – 230 zł*

12-13.10.2018 (Biuro zawodów) – 250 zł**

* bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego
** bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego; wpłata w Biurze Zawodów
wyłącznie gotówką

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra - Pabianice”
ul. Traugutta 2
95-200 Pabianice
Nr konta bankowego: 37124030441111001071323809
tytuł przelewu: imię i nazwisko Zawodnika z dopiskiem „Leśna Doba”

XI. ŚWIADCZENIA

W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia zawodnikom:

- oryginalny i imienny numer startowy (dla osób zapisanych i opłaconych do dnia
30.09.2018)

- oryginalną techniczną komino-czapkę Leśnej Doby

- oznakowaną trasę

- elektroniczny pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów

- ciepłe i zimne napoje, wyżywienie (trzy rodzaje posiłków na gorąco 

plus słodycze, owoce)

- pamiątkowy medal

- zabezpieczenie medyczne na trasie i w Bazie Zawodów

- transport po zakończeniu zawodów (godz. 11.00 w niedzielę)

z punktu zorganizowanego w okolicy dodatkowego punktu 

pomiaru czasu (szczegóły zostaną podane podczas obowiązkowej

odprawy przedstartowej)

- ubezpieczenie NNW

- depozyt

- toalety i natryski w Bazie Zawodów

- ogrzewaną salę z możliwością rozłożenia własnego materaca lub karimaty.

Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych sponsorów.

Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w Biurze Zawodów z piątku na sobotę 
(ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!). Organizator nie zapewnia materacy, 
karimat czy śpiworów – wymagane obuwie na zmianę.

XII. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

W czasie trwania Zawodów każdy z zawodników musi podczas przebywania na trasie 
posiadać przy sobie następujące wyposażenie obowiązkowe:

- numer startowy umieszczony w zawsze widocznym miejscu

- chip pomiarowy przymocowany do buta

- działający przez cały czas trwania zawodów telefon komórkowy z numerem
  podanym podczas rejestracji lub weryfikacji

- latarkę – czołówkę (w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- czerwone oświetlenie zamocowane z tyłu 
(w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- kurtkę typu wiatrówka, czapkę lub chustę typu buff oraz rękawiczki 
(w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- gwizdek

- folię NRC

- kije do nordic walking (dotyczy tylko osób startujących 
w kategorii Nordic Walking) - okazanie kijów trekingowych 
lub Bungy Pump będzie skutkowało niewydaniem pakietu startowego

Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli wyposażenia 
na trasie lub w Bazie Zawodów. Brak któregokolwiek z elementów 
w wyznaczonych godzinach będzie skutkował karą czasową lub dyskwalifikacją.

XIII. POMIAR CZASU:

- pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta

- brak numeru startowego lub chipa przy bucie będzie równoznaczny 
z dyskwalifikacją zawodnika

- do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto

- każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem

- na trasie Zawodów znajdować się będą dwa punkty pomiaru czasu: 
główny zlokalizowany w Bazie Zawodów oraz kontrolny, w miejscu 
podanym przez Organizatora podczas obowiązkowej odprawy przedstartowej

XIV. KLASYFIKACJA:

W Ultramaratonie Leśna Doba prowadzona będzie klasyfikacja 
w następujących kategoriach:

1. Open

2. Generalna kobiet

3. Generalna mężczyzn

4. Generalna kobiet NW (nordic walking)

5. Generalna mężczyzn NW (nordic walking)

4. Wiekowa mężczyzn
M-18 - 18-19 lat (2000-1999)
  M-20 - 20-29 lat (1998-1989) 
M-30 - 30-39 lat (1988-1979) 
M-40 - 40-49 lat (1978-1969) 
M-50 - 50-59 lat (1968-1959) 
M-60 - 60-69 lat (1958-1949) 
M-70 - 70 lat i powyżej (1948 i starsi)

6. Wiekowa kobiet
K-18 - 18-19 lat (2000-1999)
  K-20 - 20-29 lat (1998-1989) 
K-30 - 30-39 lat (1988-1979) 
K-40 - 40-49 lat (1978-1969) 
K-50 - 50-59 lat (1968-1959) 
K-60 - 60-69 lat (1958-1949) 
K-70 - 70 lat i powyżej (1948 i starsi)

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

XV. KLASYFIKACJE NAGRADZANE:

W Ultramaratonie Leśna Doba zawodnicy otrzymają nagrody:

Nagroda Główna za zajęcie I miejsca w kategorii OPEN:
dyplom + statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej mężczyzn (bieg) za miejsca I – III:
dyplom + statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej kobiet (bieg) za miejsca I – III:
dyplom + statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej mężczyzn (NW) za miejsca I – III:
dyplom + statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej kobiet (NW) za miejsca I – III:
dyplom + statuetka + nagroda

- każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal

Zdobywca Nagrody Głównej nie dostaje kolejnych nagród w pozostałych kategoriach.

XVI. KATEGORIE WIEKOWE

- pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych zostaną wyróżnione
pamiątkowym dyplomem – będzie on możliwy do pobrania w wersji elektronicznej, w jakości
umożliwiającej wydruk, najpóźniej w siedem dni po zakończeniu biegu

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Zawody odbędą się bez względu na pogodę

- zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa podczas trwania Zawodów

- nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją 
zawodnika (w przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego)

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce 
na trasie biegu wynikające z winy uczestników

- każdy zawodnik schodzący z trasy zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia Organizatora. Organizator nie zapewnia transportu 
z trasy do Bazy Zawodów - wyjątkiem jest transport tuż po zakończeniu
zawodów (godz. 11.00 w niedzielę) z punktu zorganizowanego w okolicy
dodatkowego punktu pomiaru czasu (tzw. międzyczas) - ze względów bezpieczeństwa
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
godziny startu lub przerwania zawodów w przypadku wystąpienia warunków 
narażających życie lub zdrowie zawodników, wolontariuszy lub członków 
ekipy Organizatora bez możliwości zwrotu opłaty startowej

- uczestnicy II Ultramaratonu Leśna Doba równolegle 
z przystąpieniem do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku 
w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie Ultramaratonu, 
FB Ultramaratonu, stronie organizatorów i współorganizatorów,
w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu

- zawodników na czas startu w Zawodach obowiązuje:

zachowanie szczególnej troski o przyrodę

zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. 

należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w Bazie Zawodów 

zakaz niszczenia przyrody

- pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Zawodów najpóźniej 
do godz. 12.00 w dniu 14.10.2018 roku

- ostateczna interpretacja Regulaminu Zawodów należy wyłącznie do Organizatora.


TRASA© 2016 Nim. All rights reserved.